Zespół naszej kancelarii pracuje na pełnych obrotach, zapewniając wsparcie prawne naszym klientom w tym trudnym okresie epidemii  i prawdopodobnej z nią związanej recesji.

Przedsiębiorstwa staną przed wyzwaniem intensywnego zarządzania płynnością finansową swoich firm. Olbrzymia dynamika zmian zarówno wewnątrz firm, jak również w otoczeniu zewnętrznym wymusi wzmożony controlling finansowy nie tylko w średnim czy długim horyzoncie czasowym, ale przede wszystkim w cyklach krótkoterminowych. Spowoduje to konieczność nie tylko wnikliwego controllingu finansowego wewnątrz przedsiębiorstwa ale  również w najbliższym jego otoczeniu, tj. kluczowych klientów i dostawców.

Wszystkie planowane i podejmowane działania muszą być podejmowane uwzględniając dbałość o zachowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa i jego kluczowych kontrahentów, tak aby powrót do normalnej odbył się z minimalizacją potencjalnych strat.

W naszej ofercie dotyczącej analiz ekonomicznych i zarządzania płynnością finansową znajdują się między innymi:

Relacje z instytucjami finansowymi

•             przegląd i renegocjacja istniejących umów, terminów zapadalności

•             analiza kowenantów i ryzyka naruszenia zapisów umów

•             przygotowanie / aktualizacja biznes planów lub prognoz finansowych

•             przygotowanie prezentacji z analizą bieżącej, nowej sytuacji przedsiębiorstwa

•             wsparcie w rozmowach z instytucjami finansowymi

 

Controlling finansowy przedsiębiorstwa:

•             identyfikacja kosztów bezpośrednich i alokacja kosztów pośrednich

•             identyfikacja i analiza kosztów stałych i zmiennych, w tym optymalizacja kosztów stałych

•             analiza rentowności poszczególnych linii produktowych lub usługowych

•             segmentacja i koncentracja działalności na najbardziej rentownych liniach biznesowych

 

Analizą zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa zapasów i łańcuchów dostaw

•             przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania

•             racjonalizacja poziomu zapasów

•             zapewnienie krytycznych dostaw

•             zarządzanie płynnością finansową głównie w zakresie efektywności rotacji zapasów i                     należności, które mocno ograniczają zasoby gotówkowe firmy

 

Przegląd planów inwestycyjnych

•             analiza realizowanych inwestycji,

•             aktualizacja zasadności i opłacalności planowanych inwestycji w nowej sytuacji

•             analiza dostępności potencjalnych źródeł finansowania tych inwestycji

              koncentracja zasobów na utrzymaniu funkcjonowania

 

Relacje w zakresie warunków handlowych z kluczowymi kontrahentami

•             analiza należności

•             analiza ryzyka niewypłacalności kontrahentów

•             analiza zobowiązań handlowych

•             optymalizacja terminów płatności we współpracy z dostawcami