• Ustawa o tarczy antykryzysowej to nie tylko pakiet rozwiązań zmieniających zasady funkcjonowania administracji publicznej, czy też wprowadzających formy pomocy dla przedsiębiorców – podstawowym założeniem regulacji jest również maksymalne odciążenie obywateli w zakresie, w jakim skutki epidemii dotyczyć mogą płynności regulowania przez nich zobowiązań podatkowych.

Wprowadzane przepisy tarczy antykryzysowej przewidują następujące rozwiązania o charakterze podatkowym:

 

 1. Możliwość wprowadzenia ulg w podatkach lokalnych

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek od nieruchomości

KOGO DOTYCZY: Przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Umożliwienie radom gminy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Umożliwienie wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta) wydawania zarządzeń w przedmiocie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

KANCELARIA ZAPEWNIA: Bieżący monitoring działania jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla opodatkowania Państwa nieruchomości. To one zadecydują o formie ulg w podatku o nieruchomości oraz trybie skorzystania z nich.

 

 1. Zwolnienie pożyczek z podatku PCC

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek od czynności cywilnoprawnych

KOGO DOTYCZY: Przedsiębiorców będący pożyczkobiorcami, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę będzie przedsiębiorca o pogorszonej płynności finansowej. Standardowa stawka podatku to 0,5% wartości pożyczki.

CO MUSZĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Brak konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Zgodnie z aktualnym brzmieniem regulacji, zastosowanie zwolnienia nie jest uwarunkowane złożeniem deklaracji PCC – 3 na podatek, obejmującej kwotę zwolnionej pożyczki.

 

 1. Ulgi w spłacie podatków bez opłat prolongacyjnych

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Wszystkie podatki stanowiące dochód budżetu Państwa

KOGO DOTYCZY: Wszystkich podatników wnioskujących o udzielenie ulgi podatkowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii – albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Brak ustalania obowiązkowej opłaty prolongacyjnej (wynoszącej aktualnie 4%) od kwoty podatku lub zaległości podatkowej  objętej następującymi ulgami:

1) odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty;

2) odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

CO MUSZĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Złożyć wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia ulgi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii – albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

Brak naliczenia opłaty prolongacyjnej nastąpić powinien z mocy prawa i zostać dokonany przez sam organ podatkowy w decyzji udzielającej ulgi podatkowej podatnikowi.

 

 1. Korekta dochodu w CIT za rok 2019 r. o stratę poniesioną w związku z epidemią w 2020 r.

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób prawnych

KOGO DOTYCZY: Osób prawnych – podatników podatku dochodowego otrzymujących formy pomocy przewidziane w ustawie antykryzysowej, prowadzących działalność gospodarczą którzy:

1)           ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2)           uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Podatnicy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Na wypadek braku odliczenia, stratę podatkową rozliczyć należy na zasadach ogólnych, w ramach kolejnych lat podatkowych.

Jeżeli upłynął termin zapłaty podatku od dochodu za rok podatkowy 2019 lub podatnik złożył zeznanie podatkowe za ten rok, w celu rozliczenia straty, podatnik składa korektę zeznania za ten rok, za który dokona tego odliczenia.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Uwzględnić bieżącą stratę, dokonując korekty zeznania za rok 2019.

 

 

 1. Zwolnienie z CIT świadczeń otrzymywanych w ramach pomocy w związku z epidemią

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób prawnych

KOGO DOTYCZY: Osób prawnych – podatników podatku dochodowego otrzymujących formy pomocy przewidziane w ustawie antykryzysowej, prowadzących działalność gospodarczą

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Wolne od podatku dochodowego będą otrzymane w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychody z tytułu:

1)           wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy antykryzysowej;

2)           dopłat do oprocentowania kredytów  przyznanych na podstawie ustawy antykryzysowej.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Uzyskując formy dofinansowania – zapewnić sobie ich pełną neutralność podatkową na gruncie CIT poprzez zastosowanie zwolnienia do kwot. 

 

 1. Zwolnienie z opodatkowania świadczeń postojowych

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób fizycznych

KOGO DOTYCZY: osób fizycznych otrzymujących postojowe – jako formę wynagrodzenia zw. z epidemią

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie postojowe otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Brak konieczności rozpoznania skutków podatkowych w przypadku otrzymania świadczeń postojowych.

 

 1. Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn na rzecz podmiotów walczących z epidemią

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób prawnych

KOGO DOTYCZY: Osób fizycznych – podatników dokonujących darowizn na rzecz podmiotów walczących z epidemią

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Od podstawy obliczenia podatku będzie można odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, przekazane:

1)           podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu;

2)           Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

3)           Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Efektywnie pomniejszyć podstawę obliczenia podatku przekazując środki na rzecz określonych podmiotów.

 

 1.   Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynku

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób prawnych

KOGO DOTYCZY: Osób prawnych – opodatkowanych podatkiem od przychodów z budynku który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

1)           podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

2)           uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Przenieść moment ekonomicznej zapłaty podatku za wskazane okresy na okresy późniejsze. 

 1.   Nieuregulowane należności zwolnione z podatku dochodowego – brak skutków „złych długów”

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób prawnych

KOGO DOTYCZY: Osób prawnych – objętych skutkami nieregulowania należności w terminie, tj. skutkami związanymi z okresem w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu o nieuregulowane należności za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1)           podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

2)           uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Nie regulując terminowo należności – nie ponieść dodatkowych, niekorzystnych konsekwencji podatkowych tego działania – nie powiększając o nie

 

 

 1. Zawieszenie postępowań lub kontroli podatkowych

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Wszystkie podatki stanowiące dochód budżetu Państwa

KOGO DOTYCZY: Wszystkich podatników objętych trwającymi postępowaniami lub kontrolami

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Organ w trakcie stanu epidemii może zawiesić z urzędu albo na wniosek:

1)           postępowanie lub kontrolę prowadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej;

2)           kontrolę celno-skarbową;

3)           postępowanie w sprawie wpisu domeny internetowej do rejestru domen zakazanych na podstawie ustawy o grach hazardowych.

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli wywoła skutki prawne od chwili ich wydania. Organ doręczy Państwu to postanowienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie doręczenia postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania albo kontroli.

Dodatkowo, Minister Finansów zyskuje możliwość wydania rozporządzenia w sprawie zawieszenia postępowań w zakresie określonego terytorium, rodzajów postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu oraz okresu, na który następuje zawieszenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Do terminów toczących się i zawieszonych postępowań i kontroli nie wlicza się okresów ich zawieszenia.

Na postanowienie o zawieszeniu postępowania lub kontroli nie będzie przysługiwać zażalenie.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Złożyć wniosek o zawieszenie postępowania – organ ma również możliwość zawieszenia postępowania z urzędu, bez wniosku podatnika. Na takie postanowienie nie przysługuje Państwu zażalenie, zawieszenie jest skuteczne od momentu wydania przez organ postanowienia. 

KANCELARIA ZAPEWNIA: Bieżąco monitorujemy status prac Ministerstwa Finansów w zakresie wydawania rozporządzeń dotyczących zawieszenia postępowań i kontroli.

 

 1. Możliwość wstrzymania egzekucji administracyjnej

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Wszystkie podatki stanowiące dochód budżetu Państwa, wszystkie zaległości podatkowe objęte egzekucją

KOGO DOTYCZY: Wszystkich podatników objętych egzekucją administracyjną

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych, określając zakres terytorialny wstrzymania, grupy zobowiązanych, w stosunku do których postępowanie jest wstrzymywane oraz okres, na który następuje wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

KANCELARIA ZAPEWNIA:  Bieżąco monitorujemy status prac Rady Ministrów w zakresie regulacji szczególnych dot. wstrzymania egzekucji.

 

 1. Wydłużenie terminu na powiadomienie o dokonaniu przelewu na rachunek spoza Białej Listy

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: podatek od towarów i usług, podatek dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowym od osób prawnych

KOGO DOTYCZY: Podatników VAT dokonujących płatności na rachunki bankowe kontrahentów nieujęte na Białej Liście

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek nieujęty na Białej Liście – dokonywanego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury który nie wskazał Państwu rachunku ujawnionego na Białej Liście – został wydłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

CO MUSZĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Regulacje nie wyłączają obowiązku powiadomienia organu podatkowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza Białej Listy. Brak powiadomienia skutkował będzie m.in. solidarną odpowiedzialnością z dostawcą towaru lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług.

 

 1. Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Wszystkie podatki stanowiące dochód budżetu Państwa

KOGO DOTYCZY: Podatników, którzy złożyli wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy antykryzysowej, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, trzymiesięczny termin, na wydanie interpretacji indywidualnej przedłuża się o 3 miesiące.

Minister Finansów może następczo wydłużać ten okres o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.

KANCELARIA ZAPEWNIA:  Ciągły kontakt z Krajową Informacją Skarbową w zakresie stanu postępowań dot. wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych co do których ustawa antykryzysowa wydłuża termin rozpatrzenia sprawy.

 

 1. Zawieszenie terminów dot. raportów o schematach podatkowych (MDR)

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Wszystkie podatki stanowiące dochód budżetu Państwa

KOGO DOTYCZY: Podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Terminy raportowania schematów innych niż transgraniczne nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. Terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Nic nie stoi na przeszkodzie dalszemu raportowaniu schematów – uchylenia w tym zakresie nie spotkają się jednak z sankcjami. Zawieszenie nie dotyczy schematów transgranicznych.

 

 1. Przedłużenie terminu przedstawienia informacji o cenach transferowych

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy

KOGO DOTYCZY: Podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych – dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi – dla podmiotów których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed  dniem 31 grudnia 2019 r.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia obowiązkowych informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT i art. 11t ust. 1 o CIT.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Nic nie stoi na przeszkodzie przygotowaniu informacji i próbie jej przedstawienia organom podatkowym w dopuszczonej przez nie na czas epidemii formie.

 

 1. Korekta dochodu w PIT za rok 2019 r. o stratę poniesioną w związku z epidemią w 2020 r.

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób fizycznych

KOGO DOTYCZY: Osób fizycznych – podatników podatku dochodowego otrzymujących formy pomocy przewidziane w ustawie antykryzysowej, prowadzących działalność gospodarczą którzy:

1)           ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2)           uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Podatnicy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Na wypadek braku odliczenia, stratę podatkową rozliczyć należy na zasadach ogólnych, w ramach kolejnych lat podatkowych.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Uwzględnić bieżącą stratę, dokonując korekty zeznania za rok 2019.

 

 1. Zwolnienie z PIT świadczeń otrzymywanych w ramach pomocy w związku z epidemią

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób fizycznych

KOGO DOTYCZY: Osób fizycznych – podatników podatku dochodowego otrzymujących formy pomocy przewidziane w ustawie antykryzysowej, prowadzących działalność gospodarczą

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Wolne od podatku dochodowego będą otrzymane w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychody z tytułu:

1)           wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy antykryzysowej;

2)           dopłat do oprocentowania kredytów  przyznanych na podstawie ustawy antykryzysowej.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Uzyskując formy dofinansowania – zapewnić sobie ich pełną neutralność podatkową na gruncie PIT.  

 

 1. Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn na rzecz podmiotów walczących z epidemią

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób fizycznych

KOGO DOTYCZY: Osób fizycznych – podatników dokonujących darowizn na rzecz podmiotów walczących z epidemią

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Od podstawy obliczenia podatku będzie można odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, przekazane:

1)           podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu;

2)           Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

3)           Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Efektywnie pomniejszyć podstawę obliczenia podatku przekazując środki na rzecz określonych podmiotów.

 

 1.   Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynku

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób fizycznych

KOGO DOTYCZY: Osób fizycznych – opodatkowanych podatkiem od przychodów z budynku

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

1)           podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

2)           uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Przenieść moment ekonomicznej zapłaty podatku za wskazane okresy na okresy późniejsze. 

 

 1.   Nieuregulowane należności zwolnione z podatku dochodowego

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób fizycznych

KOGO DOTYCZY: Osób fizycznych – objętych skutkami nieregulowania należności w terminie

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu o nieuregulowane należności za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1)           podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

2)           uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Nie regulując terminowo należności – nie ponieść dodatkowych, niekorzystnych konsekwencji podatkowych tego działania.

 

 1. Rezygnacja z uiszczania zaliczek – mali podatnicy

 

JAKIEGO PODATKU DOTYCZY: Podatek dochodowy od osób fizycznych

KOGO DOTYCZY: Małych podatników – wybierających uproszczoną formę zaliczek

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ: Poinformować o rezygnacji ze stosowania uproszczonej formy zaliczek w zeznaniu podatkowym za rok 2020.

 

 •  

 

Instrumenty finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

 1. Gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm

 

 

Gwarancja de minimis: jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).

 

Kogo dotyczy: Z nowych warunków gwarancji de minimis, tak jak wcześniej, mogą skorzystać firmy należące do sektora MŚP (mikro-, małe i średnie firmy), zgodnie z kryteriami przyjętymi przez UE.

 

Termin obowiązywania zmian: gwarancje de minimis będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 r.

 

Zmiany w programie de minimis:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
 • brak prowizji za gwarancję – za pierwszy roczny okres gwarancji
 • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
 • przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia 2020 r.

 

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, US.

 

Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.

 

Lista banków kredytujących: Alior Bank S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank S.A., Nest Bank S.A. , PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

 

 

KANCELARIA ZAPEWNIA: Doradztwo prawne przy zawieraniu umów

 

 

 1. Gwarancje Biznesmax – pomoc dla mikro-, małych i średnich firm

 

 

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki. Preferencyjna stawka dopłaty do oprocentowania kredytu – 5% stopa roczna do końca 2020 r.

 

Planowane zmiany w programie gwarancji Biznesmax:

 • możliwość objęcia gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie
 • kredyty odnawialne nie nie będą musiały wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i będą uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych
 • w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie będzie obowiązywał katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego – kredyt udzielany będzie na podstawie procedury banku i wykorzystywany na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu
 • z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy, oprócz podmiotów innowacyjnych, będą mogły skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania – wprowadzenie nowego podmiotowego kryterium dostępu
 • wydłużenie do końca 2021 r. (przed zmianami do 2020 r.) okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu
 • systemem dopłat do odsetek będą objęte również kredyty odnawialne

 

BGK przygotowuje zmiany i można ich oczekiwać wkrótce.

 

Termin obowiązywania zmian: gwarancje Biznesmax będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 r.

 

Gwarancje Biznesmax są skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedsiębiorca musi spełniać jedno z 17 kryteriów lub realizować projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym.

 

Wnioski o gwarancje składane są w trybie ciągłym na dotychczasowych zasadach, a więc za pośrednictwem banków kredytujących.

 

 

 

KANCELARIA ZAPEWNIA: Doradztwo prawne przy zawieraniu umów

 

 

 1. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

 

 

BGK pracuje nad utworzeniem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wniosek o gwarancję będzie można złożyć w bankach kredytujących, które podpiszą z BGK umowy. Lista banków będzie opublikowana na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Termin obowiązywania zmian: gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 r.

 

Planowane rozwiązania:

 • zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł)
 • tylko do nowych lub odnawianych kredytów
 • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł
 • okres gwarancji – maksimum 27 miesięcy
 • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej

 

 

Gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r.

 

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym.

 

 

 

KANCELARIA ZAPEWNIA: Doradztwo prawne przy zawieraniu umów

 

 

 1. Wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych – Kredyt na innowacje technologiczne – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

Kredyt technologiczny to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie

im wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych lub nabytych prac B+R. Wsparcie dla przedsiębiorcy to premia technologiczna, czyli dotacja stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Premia technologiczna udzielana jest przez BGK, a jej maksymalna kwota to 6 mln złotych.

 

Kredyt na innowacje technologiczne to dotacja finansująca do 70 proc. kwoty inwestycji (projektu). Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym.

 

Banki współpracujące

 • Alior Bank SA
 • Bank BGŻ BNP Paribas SA
 • Citi Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Polska Kasa Opieki SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Deutsche Bank Polska SA
 • Idea Bank SA
 • ING – Bank Śląski SA
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank SA
 • PKO Bank Polski SA
 • SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Getin Noble Bank SA
 • Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy

 

Termin obowiązywania zmian: od 23 marca 2020 r.

 

Zmiany warunków:

 1. wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br. (w tym połączenie rundy 4 i 5)
 2. wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni
 3. wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 37 na 67 dni
 4. wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy
 5. wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego stawiennictwa się na panele)
 6. Zmiany już obowiązują (pkt. 1-4 dla nowo zawieranych umów, pkt. 5 – również dla umów już zawartych)

 

Celem wprowadzonych zmian jest pomoc przedsiębiorcom odczuwającym ekonomiczne skutki pandemii COVID-19, ułatwienie im decyzji inwestycyjnych, utrzymanie produkcji i miejsc pracy.

 

Planowane zmiany:

Ponadto BGK wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad kolejnymi zmianami w Kredycie na innowacje technologiczne, które są częścią rządowego pakietu antykryzysowego. Planowane jest m.in.:

 1. podwyższenie maksymalnej wysokości premii technologicznej (obecnie jest to 6 mln zł),
 2. zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju,
 3. rozszerzenie katalogu wydatków refundowanych m.in. koszt zakupu, montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych, refundacja kosztów ich transportu.

 

 

KANCELARIA ZAPEWNIA: Doradztwo prawne przy zawieraniu umów

 

 

 1. Wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych – Program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES)

 

 

Termin obowiązywania zmian: od 25 marca 2020 r.

 

Możliwe zmiany warunków:

 1. wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału)
 2. maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES)
 3. dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, tj. przed uwzględnieniem zmian;

**w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki;

 1. w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
 2. wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy – dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31 grudnia 2020 r.)
 3. wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej)

 

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

 

 

KANCELARIA ZAPEWNIA: Doradztwo prawne przy zawieraniu umów

 

 

 1. Wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych – Pożyczki unijne – pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm

 

 

Termin obowiązywania zmian: od 20 marca 2020 r.

 

Możliwe zmiany w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw:

 • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
 • obniżenie oprocentowania pożyczek
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy

 

Pożyczkobiorcy chcący skorzystać z tych rozwiązań powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki.

 

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

 

 

KANCELARIA ZAPEWNIA: Doradztwo prawne przy zawieraniu umów

 

 

 1. System dopłat

 

 

BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

 

Planowane rozwiązania:

 • dopłaty do oprocentowania
 • rodzaj kredytu – kredyt obrotowy
 • okres objęcia kredytu dopłatami – zakładamy maksimum 12 miesięcy