17.04.2020

Tarcza finansowa realizowana przez PFR (Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju)

Izabela Ustymenko

Możliwe będzie uzyskania wsparcia z Tarczy Finansowej w ramach programu oferowanego przez PFR. Pomoc skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, a szczegółowe warunki zależą od wielkości przedsiębiorstwa. Program wystartuje zaraz  po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw  ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR. Składanie wniosków zostało już uruchomione.

Wsparcie jest skierowane do:

 1. przedsiębiorców, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, oraz których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.
 2. przedsiębiorców, którzy doświadczają trudności w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej na skutek COVID-19, w tym spadek obrotów gospodarczych, utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług, nie otrzymują płatności od kontrahentów, nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
 3. są uczestnikami Programów Sektorowych,
 4. przedsiębiorców wobec, których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 5. przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadających rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
 6. przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

 

Warunki finansowania:

 1. Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.
 2. Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 3. Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o subwencję?

Należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Finansowej w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji wypłacanych przez wybrane banki.

1. Mikroprzedsiębiorcy

Wsparcie jest skierowane do:

 1. przedsiębiorców zatrudniających od 1, z wyłączeniem właściciela firmy, do 9 pracowników oraz  których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 2. przedsiębiorców, którzy doświadczają trudności w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej na skutek COVID-19, w tym odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku z CONVID-19, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca
 3. przedsiębiorców wobec których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 4. przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadających rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
 5. przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania:

 1. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 2. dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 3. rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 4. wysokość udzielonego wsparcia:
 • obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.
 • kwota subwencji zwrotnej uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

 1. Warunku umorzenia pożyczki
 • może być umorzona do wysokości 75 na następujących zasadach:

– 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności przez kolejnych 12 miesięcy od dnia jej udzielenia,

– 50% wartości subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest

Procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć umowę subwencji, w której zostaną wskazane szczegóły

1. Małe i Średnie firmy

Wsparcie jest skierowane do:

 1. przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników oraz których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 2. przedsiębiorców, którzy doświadczają trudności w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej na skutek COVID-19, w tym odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
 3. przedsiębiorców wobec których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 4. przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadających rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
 5. przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania:

 1. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 2. dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 3. rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 4. wysokość udzielonego wsparcia:
 • obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

 1. Warunku umorzenia pożyczki:

może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć umowę subwencji, w której zostaną wskazane szczegóły.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl