23.04.2020

Ulgi w płatnościach składek do ZUS

Izabela Ustymenko

Wprowadzone Tarczą Antykryzysową 2.0 zmiany w zakresie środków pomocowych do walki ze skutkami epidemii koronawirusa przewidują dalsze ulgi w płatnościach składek do ZUS, a także poszerzają krąg firm mogących z nich skorzystać.

Przypomnijmy jakie istnieją możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie składek do ZUS.

Jeżeli przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczeń społecznych przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych, to po złożeniu wniosku do ZUS może uzyskać zwolnienie w zakresie opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej przysługuje za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także za pracowników.

Warunkiem uzyskania zwolnienia przez samozatrudnionego, jest uzyskanie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychodu nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek za miesiące od marca do maja 2020 roku.

Pomimo, że przepisy wprost mówią o nieopłaconych składkach, to osoby, które zapłaciły składki za marzec, chociaż były uprawnione do zwolnienia, będą mogły żądać zwrotu pieniędzy. Podstawą do zwrotu wpłaconych do organu rentowego należności są przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w których uregulowana jest kwestia rozliczenia nadpłaty składek. Zgodnie z tym przepisem nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

W konsekwencji płatnik, który złożył do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek, a jednocześnie uregulował należności za marzec, ma dwie opcje. Może nie podejmować żadnych działań, a wtedy organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek, bądź złożyć wniosek o zwrot opłaconych składek.

Ponadto można złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS oraz o rozłożenie płatności na raty. Istotne jest, że przepisy dopuszczają możliwość zwolnienia z opłaty prolongacyjnej, którą pobiera się przy odroczeniu terminu płatności lub układzie ratalnym. Uzyskanie tej ulgi możliwe jest po złożeniu wniosku. Dodatkowo można złożyć także wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w uiszczaniu składek ZUS wskazując jako przyczynę opóźnienia w płatności względy gospodarcze związane z wystąpieniem COVID-19.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl