01.07.2020

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizacji pracy biurowej w związku z COVID-19

Izabela Ustymenko

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowało w ostatnim czasie wytyczne dotyczące sposobu organizacji pracy biurowej w trakcie trwającego zagrożenia epidemiologicznego. Zalecenia mają na celu przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka wystąpienia zakażenia u pracowników biur, a także osób spoza personelu takich jak kontrahenci, klienci oraz dostawcy.

Należyte poinstruowanie pracowników
W odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, wytyczne kładą nacisk na poinstruowanie pracowników o konieczności nieprzychodzenia do pracy i pozostania w domu w przypadku, kiedy mieli kontakt z osobą wykazującą widoczne objawy chorobę lub narażeni byli na kontakt z osobą zarażoną i/lub przebywającą na kwarantannie. Podobnie pracownik powinien zachować się, jeżeli zauważył u siebie objawy sugerujące zakażenie koronawirusem albo choroby zakaźnej, przy czym w takiej sytuacji powinien on również skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej lub z oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numery alarmowe 999 lub 112.
Zalecane są także działania na rzecz zwiększenia świadomości pracowników o znaczeniu regularnego mycia i dezynfekowania rąk, w szczególności przed przystąpieniem do pracy, przed i po skorzystaniu z toalety oraz przed spożywaniem posiłku. W tym celu za właściwe działanie pracodawcy należałoby uznać pozostawienie odpowiednich broszur informacyjnych i instrukcji, zwłaszcza przy umywalkach i zlewach. Warto także poinformować pracowników o obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie kaszlu i kichania, jak i o konieczności zachowania stanowisk pracy w czystości, wdrażając w firmie politykę czystego biurka.
Właściwa organizacja funkcjonowania biura
W przestrzeni biurowej powinna zostać zapewniona możliwość zachowania pracownikom półtorametrowej, bezpiecznej odległości, w tym w szczególności w ramach zorganizowanych stanowisk pracy. W celu ułatwienia zachowania dystansu, w ramach wytycznych proponuje się oznaczanie na podłodze pomieszczeń wspólnych odpowiednich odstępów. Należy także określić liczbę osób mogących przebywać naraz w windzie i oznaczyć tą liczbę przy wejściu (powinna ona wynosić 1/3 maksymalnej liczby osób, którą może pomieścić dana winda).
Dostępne powinny być środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawice jednorazowe, a przede wszystkim preparaty do dezynfekcji rąk, które należy rozstawić w szczególności w obszarze wejścia, wyjścia i pomieszczeń socjalnych. Co jednak szczególnie istotne, wytyczne nie przewidują konieczności noszenia maseczek/zakrywania nosa i ust przez pracowników, chociaż pośrednio zaleca się ich wykorzystanie pracowników mających kontakt z osobami z zewnątrz (np. personel recepcji), czy też osób odwiedzających biuro takich jak kontrahenci czy dostawcy.
Zaleca się także korzystanie przez pracowników z naczyń i sztućców jednorazowych, a w przypadku wykorzystania zwykłych naczyń należy myć je w zmywarce w temperaturze co najmniej 60 stopni C lub zadbać, by każda osoba używała wyłącznie własnych sztućców, talerzy i kubków.
Zgodnie z wytycznymi, koniecznie należy codziennie dezynfekować powierzchnie wspólne, a także telefony, domofony, czy panele sterowania w chętnie używanych sprzętach takich jak mikrofalówki, czy ekspresy do kawy. Pracownicy powinni również we własnym zakresie dezynfekować powierzchnie, z których chcą skorzystać. Wskazane jest zorganizowanie częstego wietrzenia i sprzątania pomieszczeń socjalnych, toalet oraz innych miejsc często i wspólnie używanych.
Wszelkie spotkania i narady w biurze powinny odbywać się jak najkrócej oraz być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach, z zachowaniem bezpiecznego dystansu między uczestniczącymi w spotkaniu osobami, wynoszącym w tym przypadku min. 2 metry. Nadal preferowana powinna być komunikacja na odległość za pośrednictwem telefonów, komunikatorów internetowych, e-maili oraz wykonywanie pracy zdalnie w przypadkach, w których jest to możliwe.
Podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika lub klienta
W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w biurze niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć taką osobę od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu, a jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością oczekiwania przez pracownika na taki transport w biurze, powinien on zaczekać w wyznaczonym pomieszczeniu, odizolowany od pozostałych osób. O zaistniałym przypadku należy zawiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do otrzymanych instrukcji i poleceń. Należy ponadto ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał taki pracownik celem przeprowadzenia rutynowego sprzątania i dezynfekcji powierzchni dotykowych takich jak klamki, poręcze, uchwyty. Przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Jeżeli podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy natomiast osoby spoza personelu, czyli np. klienta/kontrahenta/dostawcy, zgodnie z zaleceniami należy ustalić listę pracowników, klientów i innych osób obecnych w tym samym czasie w biurze i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Analogicznie jak w przypadku podobnych incydentów dotyczących pracowników, należy również zdezynfekować pomieszczenia oraz narzędzia, z którymi miała styczność osoba podejrzewana o zakażenie.

W odniesieniu do opublikowanych wytycznych, należy zaznaczyć, że ze względu na ich znaczny stopień rozbudowania, nie w każdym przypadku wdrożenie wszystkich rekomendacji będzie możliwe. Niekiedy, ze względu na specyfikę danego biura i charakteru wykonywanej pracy wskazane może okazać się również wdrożenie alternatywnych środków i procedur, które nie zostały przewidziane w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju. Niemniej jednak, każdy przedsiębiorca odpowiedzialny za organizację pracy biurowej powinien uważnie zapoznać się z przedstawionymi wytycznymi ww. organów i wdrożyć je w możliwie najszerszym zakresie.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl