30.03.2020

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników w ramach wsparcia w walce ze skutkami koronawirusa

Izabela Ustymenko

Przygotowywany przez rząd projekt ustawy antykryzysowej został uchwalony przez Sejm i przekazany do dalszych prac w Senacie. Wszyscy czekamy na ostateczny efekt tych prac legislacyjnych, tymczasem przedstawiamy projektowane rozwiązania w zakresie wsparcia przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Rząd przewiduje dofinansowanie części wynagrodzeń dla pracowników.

 

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy jest mikro-, małym-, średnim, czy dużym przedsiębiorcą, będzie mógł otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń oraz części składek na ubezpieczenia społeczne po spełnieniu określonych wymogów. Co istotne, dofinansowanie nie będzie dotyczyło tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, pracowników, ale także zleceniobiorców lub pracujących na podstawie umów o świadczenie usług, o ile z tego tytułu zatrudniony podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy, podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 15% w okresie 2 miesięcy lub 25% w okresie 1 miesiąca.

Kolejnym warunkiem jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników. Szczegóły dotyczące wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy należy ustalić w porozumieniu z zatrudnionymi.

Wysokość dofinansowania jest limitowana i wynosi:

  1. przy przestoju – maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1300 zł brutto), przy czym pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. przy ograniczeniu wymiaru czasu pracy – maksymalnie połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 2079 zł brutto), przy czym etat można obniżyć o 20%, a wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Udzielenie wsparcia w formie dofinansowania wynagrodzenia jest obostrzone obowiązkiem zachowaniem miejsc pracy – przedsiębiorca nie może wypowiadać umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń, jak i przez 3 miesiące następujące bezpośrednio po okresie dofinansowania.

Uzyskanie pomocy wymaga złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy, z którym następnie przedsiębiorca zawiera umowę o wypłatę świadczeń. Maksymalny czas otrzymywania pomocy z FGŚP to 3 miesiące od daty podpisania umowy. Wnioski o pomoc mają być rozpatrywane według kolejności ich wpływu, a pomoc udzielana do wyczerpania środków.

 

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przez starostę

Innym rozwiązaniem proponowanym w projekcie ustawy jest dofinansowanie poprzez zawarcie umowy ze Starostą. Ten rodzaj pomocy jest skierowany wyłącznie do mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz średnich przedsiębiorców. Podobnie, jak w przypadku dofinansowanie z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń i składek do ZUS będzie obejmowało także zleceniobiorców lub pracujących na podstawie umów o świadczenie usług, o ile z tego tytułu zatrudniony podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest odnotowanie spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30%. Wymiar dofinansowanie jest zależny od wysokości tego spadku:

Wymiar dofinansowania, zgodnie z projektem, ma być uzależniony od wysokości spadku obrotów:

– co najmniej 30 proc. – iloczyn liczby pracowników i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 50 proc. – iloczyn liczby pracowników i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

– co najmniej 80 proc. – iloczyn liczby pracowników i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie może być przyznane na okres do 3 miesięcy i jest wypłacane miesięcznie. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy okresowi dofinansowania.

W celu otrzymania dofinansowania trzeba będzie złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, zawrzeć umowę ze starostą oraz składać miesięcznie informację o stanie zatrudnienia.

Co istotne, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl