04.05.2020

Tarcza Finansowa z PFR wystartowała

Izabela Ustymenko

Końcem zeszłego tygodnia uruchomiono możliwość składania wniosków o przyznanie subwencji z Polski Fundusz Rozwoju (PFR) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jak informuje PFR, pierwszego dnia funkcjonowania programu Tarcza Finansowa PFR została wypłacona kwota 355 mln zł dla 1006 firm. W ramach Tarczy Finansowej PFR przewiduje się, że mikrofirmy (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł. Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 000 zł, a MŚP do 3,5 mln zł. Niewątpliwą zaletą programu jest to, że 75% kwoty subwencji może być bezzwrotne pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.

 • Tarcza skierowana do firm z sektora MŚP warunkuje udzielenie wsparcia od spełnienia kilka warunków, w tym:
 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku z CONVID-19, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
 • prowadzenie działalności na dzień 31.12.2019 i brak zaległości z płatnościami podatków i składek ZUS na ten dzień.
 • brak okoliczności otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo postępowania restrukturyzacyjnego.
 • posiadanie rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • działalność nie jest prowadzona w zakresie:

– produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; – działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe.

– obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju, mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej),
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,

Subwencja nie może być przeznaczona na rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa, ani nie może służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

 

Warunki subwencji dla mikroprzedsiębiorców różnią się od warunków przewidzianych dla małych i średnich firm, zwłaszcza w zakresie obliczania wysokości subwencji, zasad zwrotu.

Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorców zależy od wysokości spadku obrotów oraz ilości zatrudnionych pracowników, natomiast małe i średnie firmy mogą liczyć na wsparcie między 4-8% przychodów z 2019 roku w zależności od wysokości spadku obrotów.

Na możliwość umorzenia do 75% subwencji ma wpływ kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa przez 12 miesięcy od udzielenia wsparcia, utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz wysokość poniesionej straty w tym czasie.

Co istotne, wsparcie z PFR można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie z PFR jest łączone z innymi rodzajami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwencji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 EUR. Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR może być łączone z pomocą de minimis . Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR;

 

Jak wskazał PFR, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia, a subwencje wypłacane do wyczerpania środków w programie;

 

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl