18.06.2020

ZUS ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Izabela Ustymenko

ZUS przypomina przedsiębiorcom o ostatnich dniach na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek i wyjaśnia wątpliwości co do składek objętych zwolnieniem.
W komunikacie opublikowanym początkiem tego tygodnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał polskim przedsiębiorcom, że wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne można złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. Uzyskanie zwolnienia w terminie późniejszym nie będzie już możliwe.
Warto w tym miejscu krótko przypomnieć, że zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku i zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (zwolnienie obejmuje wtedy 100% należności składkowych), lub od 10 do 49 ubezpieczonych (zwolnienie obejmuje wtedy 50% należności składkowych). Samozatrudnieni, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia także mogą zostać zwolnieni z obowiązku opłacania składek w wysokości obliczonej od najniższej podstawy ich wymiaru, jeżeli prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku, a ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, którego dotyczyć miałoby zwolnienie nie przekracza kwoty 15.681 zł, przy czym jeśli przychód przekraczałby tę kwotę, alternatywnym warunkiem uzyskania zwolnienia jest uzyskanie w tym okresie dochodu nieprzekraczającego kwoty 7.000 zł.
Zwolnienie można uzyskać w odniesieniu do nieopłaconych składek ubezpieczeniowych należnych za marzec, kwiecień oraz maj, zatem począwszy od lipca przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą musieli wrócić do regularnego odprowadzania składek. Niemniej jednak, ze względu na trudną sytuację finansową, z którą nadal mierzy się zdecydowana większość polskich firm, powszechnie postuluje się wydłużenie okresu zwolnienia lub wprowadzenie innych ulg, np. preferencyjnego odraczania terminów płatności. Swoje stanowisko w tym zakresie wyraził m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, proponując wprowadzenie dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z zastrzeżeniem zachowania obowiązkowego charakteru ubezpieczenia zdrowotnego. Do powyższych doniesień należy jednak podchodzić ostrożnie i oczekiwać na konkretne decyzje ustawodawcy w przedmiocie dalszych ulg dla przedsiębiorców.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zwolnienie obejmuje wszelkie należności składkowe powstałe w okresie jego obowiązywania, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia za maj 2020 roku, który zgodnie z prawem wypłacił pracownikowi do końca maja przysługujący mu ekwiwalent za urlop albo zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia, będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia składek należnych także i za te wypłaty. Powyższe stanowisko potwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych, informując w odpowiedzi na skierowane doń pytanie, że wszelkie wypłaty dokonane w miesiącach objętych zwolnieniem będą stanowiły podstawę wymiaru składek za te miesiące, w konsekwencji czego przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku ich opłacenia. Organ zaznaczył przy tym jednak, że wszelkie wypłaty muszą pozostawać zgodne z obowiązującymi przepisami, zatem w odniesieniu do pracowników – w szczególności z przepisami Kodeksu Pracy, czy obowiązującymi regulaminami, które mogą sztywno określać dzień wypłaty. O ile jednak przedsiębiorca postępuje zgodnie z prawem, np. wypłacając na wniosek pracownika zaliczkę na przyszłe wynagrodzenie, może to stanowić dla niego korzystne rozwiązanie, pozwalające na objęcie zwolnieniem większej kwoty należności składkowych.
Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczania należności składkowych oraz wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych ze zwolnieniem.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl