08.04.2020

Najemco, możesz jednostronnie przedłużyć okres obowiązywania umowy najmu do dnia 30 czerwca 2020 roku na dotychczasowych warunkach

Izabela Ustymenko

Zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, podmioty, będące najemcami lokali uprawnione są do skorzystania z możliwości przedłużenia na warunkach dotychczasowych obowiązywania okresu umowy najmu  do dnia 30 czerwca 2020 roku. Rozwiązanie to dotyczy umów najmu zawartych przed dniem 31 marca 2020 roku, których okres obowiązywania upływa przed 30 czerwca 2020 roku i dotyczy wszelkich lokali, w tym lokali mieszkalnych oraz lokali komercyjnych. Aby skorzystać z dobrodziejstwa omawianego przepisu, najemca powinien złożyć wynajmującemu oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 roku na warunkach dotychczasowych. Należy pamiętać, że oświadczenie powinno zostać złożone wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu okresu obowiązywania umowy najmu.

Zakresem opisywanej regulacji nie są objęte sytuacje, w których:

 1. najemca w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy nowelizującej albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krótszy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych niż czynsz opłat za używanie lokalu opłat niezależnych od wynajmującego lokal, a przez niego pobieranych, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc;
 2. w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód;
 3. w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego;
 4. najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl