02.06.2020

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA UMÓW O DZIEŁO DO ZUS

Izabela Ustymenko

Wśród przepisów, które ostatecznie znalazły się w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obok szeregu ulg oraz świadczeń dla przedsiębiorców, przewidziane zostały również i nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest wprowadzony na podstawie art. 22 ww. ustawy obowiązek zgłaszania przez płatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło zawieranych z osobami, z którymi nie pozostają oni w stosunku pracy. Fakt zawarcia umowy o dzieło należało będzie zgłosić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.
Ministerstwo Pracy wymóg rejestracji zawieranych umów o dzieło wytłumaczyło koniecznością przyspieszenia weryfikacji wniosków o świadczenia postojowe, co budzi jednak zrozumiałe wątpliwości ze względu na fakt, że ww. obowiązek ostatecznie ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2021 roku, podczas gdy sprawne rozpoznawanie wniosków o wypłatę świadczenia postojowego pozostaje istotnym problemem już w chwili obecnej. Pomimo tego, że jak dotąd w ramach ustaw antykryzysowych nie został przewidziany obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od umów o dzieło zawieranych z nie-pracownikami, wśród ekspertów nie brak jest głosów, że wprowadzone rozwiązanie, pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na monitorowanie umów o dzieło zawieranych z nie-pracownikami, ma stanowić zapowiedź ich oskładkowania w niedalekiej przyszłości. Wskazuje się przy tym, że taka możliwość była już zresztą analizowana przez rząd oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku, a wprowadzenie rejestru umów umożliwi dokładniejsze rozważenie czynników fiskalnych w tym zakresie.
Znaczne przesunięcie czasowe wejścia w życie omawianego obowiązku, który według zapowiedzi rządu ma na celu umożliwienie szybszej wypłaty świadczeń przysługujących na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, istotnie budzić może zrozumiałe wątpliwości. Dlatego też wskazane będzie bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych w tym zakresie. Na pewno należy mieć jednak na uwadze konieczność zgłaszania zawieranych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kiedy komentowane przepisy wejdą już w życie.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl