31.03.2020

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Izabela Ustymenko

13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na jej podstawie z dniem 13.10.2019 r. utworzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony przez Ministra Finansów. Podmiotami, które muszą zgłosić do Rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych są:

1) spółki jawne;
2) spółki komandytowe;
3) spółki komandytowo-akcyjne;
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
5) spółki akcyjne, za wyjątkiem spółek publicznych (które już ujawniają takie informacje)

Do 13.07.2020 r. (termin aktualny na dzień publikacji – może ulec zmianie), spółki zarejestrowane przed 13.10.2019 r. muszą zgłosić do Rejestru następujące dane:

a) dane identyfikacyjne spółki:
i. nazwę (firmę);
ii. formę organizacyjną;
iii. siedzibę;
iv. numer KRS;
v. NIP;

b) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego ORAZ członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentacji:
i. imię i nazwisko;
ii. obywatelstwo;
iii. państwo zamieszkania;
iv. numer PESEL, a w przypadku jego braku datę urodzenia;
v. informację o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnieniach.

Beneficjentem rzeczywistym jest
1) każda osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, poprzez posiadane uprawnienia, które mogą wynikać z okoliczności faktycznych lub prawnych i które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na działanie spółki.
2) osoba w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W szczególności są to:

a) osoby posiadające ponad 25% udziałów/akcji w spółce;
b) osoby dysponujące ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki (także jako zastawnik, użytkownik, lub na podstawie porozumień);
c) osoby sprawujące kontrolę nad osobami prawnymi, którym:
i. łącznie przysługuje prawo własności ponad 25% udziałów/akcji w spółce, lub
ii. łącznie dysponują ponad 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
d) osoby fizyczne sprawiające kontrolę poprzez posiadanie uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 37);
e) w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz udokumentowanego braku możliwości (lub wątpliwości) ustalenia tożsamości osób fizycznych w sposób określony powyżej są to osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki za pośrednictwem strony https://www.podatki.gov.pl/crbr/, podpisując je za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, nie ma możliwości powierzenia tej czynności innym osobom, jednakże nasza kancelaria może Państwa wesprzeć w przygotowaniu samego zgłoszenia.

Rejestr jest jawny, a informacje z Rejestru będą udostępniane nieodpłatnie; dane w Rejestrze są objęte domniemaniem prawdziwości. Osoba dokonująca zgłoszenia lub zmiany, oraz zobowiązana do jej aktualizacji, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych lub niezgłoszeniem w terminie zmian danych objętych wpisem do Rejestru.

Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji do Rejestru w terminie podlegają karze pieniężnej w wysokości do 1.000.000,00 zł.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl