11.05.2020

Rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy

Izabela Ustymenko

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała zalecenia Głównego Inspektora Pracy skierowane do pracodawców w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy. W komunikacie zawarto szereg konkretnych rekomendacji, które powinni mieć na uwadze polscy przedsiębiorcy chcący stopniowo przywracać normalne funkcjonowanie swoich firm.

Zalecenia dla firm
W pierwszej kolejności pracodawca powinien przeprowadzić analizę zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz ocenę ryzyka w środowisku pracy. Należy zidentyfikować sytuacje, w tym także mniej typowe, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla przy tym, że szczególnie istotne jest, aby pracodawca weryfikował potencjalne ryzyka w porozumieniu ze swoimi pracownikami. Należy wysłuchać ich uzasadnionych obaw oraz wątpliwości, mając na uwadze zrozumiały lęk oraz stres, który wywołuje wśród załogi panująca sytuacja epidemiologiczna.

Plan działań
Kolejnym krokiem dla pracodawcy powinno być stworzenie planu działań, wskazującego odpowiednie dla danego miejsca pracy środki bezpieczeństwa i kontroli, które mają na celu zapobieganie możliwości zakażenia wirusem. Wśród przykładowych działań służących minimalizacji zagrożenia, Główny Inspektor Pracy wymienił w szczególności:

 • oddzielanie stanowisk pracy przegrodami, a jeżeli nie jest to możliwe zapewnienie dodatkowej przestrzeni pomiędzy pracownikami (minimalny odstęp powinien wynosić 1,5m);
 • dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy;
 • zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy oraz kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy;
 • stosowanie środków ochrony osobistej takich jak np. maski FFP2, FFP3, N95, itp.;
 • bieżące monitorowanie przestrzegania przez pracowników wprowadzonych reguł dotyczących bezpieczeństwa;
 • zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, w szczególności pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
 • zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy, zwłaszcza blatów, klamek, poręczy i wspólnego wyposażenia technicznego, takiego jak drukarki, kserokopiarki;
 • ułatwianie pracownikom rezygnacji z transportu zbiorowego na rzecz transportu indywidualnego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca na bezpieczne przechowywanie rowerów.

W komunikacie podkreślono się także, że przed wznowieniem pracy pracodawca powinien poinformować pracowników o wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczną zmianach w funkcjonowaniu firmy. Oprócz tego powinien przekazać podwładnym nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa, a w razie potrzeby zorganizować odpowiednie szkolenie. Dodatkowo warto też poinstruować załogę o konieczności zachowania miejsc pracy w czystości.

Dodatkowe, ważne zalecenia
Główny Inspektor Pracy zaleca przede wszystkim, aby powrót do pracy odbywał się stopniowo. Oznacza to, że w początkowym okresie przywracania normalnego funkcjonowania firmy, najlepiej jest wykonywać wyłącznie kluczowe prace. Natomiast część prac, które wymagają od pracowników fizycznego kontaktu z innymi osobami, warto odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Dodatkowe obciążenie pracą pracowników nie powinno być nadmierne, z uwagi na ich bezpieczeństwo. W przypadku, jeżeli praca może być wykonywana zdalnie (np. przez telefon, wideokonferencje), powinno się skorzystać właśnie z tego rozwiązania. W szczególności o pracę zdalną należy poprosić najbardziej narażonych pracowników, takich jak kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby cierpiące na choroby przewlekłe (np. nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu oddechowego oraz krążeniowego).

Stosownie do zaleceń, w miejscu pracy kontakt fizyczny pomiędzy pracownikami trzeba zredukować do minimum. Należy odizolować tych pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoją pracę w pojedynkę, jak i tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu. W tym zakresie wskazuje się w szczególności na możliwość zlecenia pracownikom pracy w oddzielnych pomieszczeniach, w miarę możliwości przygotowując im miejsce pracy w wolnych biurach, bądź też adaptując w tym celu pokoje socjalne, stołówki czy sale spotkań. Przerwy na posiłki czy korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych warto organizować tak, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu.

Informowanie pracowników
Zgodnie z wytycznymi, należy także zadbać o właściwie poinformowanie pracowników. W tym celu, przy wejściu do miejsca pracy i w innych widocznych miejscach powinny zostać umieszczone np. plakaty lub broszury. Ich zadaniem byłoby zachęcanie do pozostania w domu w przypadku choroby, a także informowanie o zasadach, które należy stosować podczas kasłania i kichania. Przypominałyby o zasadach dbania o higienę, w szczególności rąk, jak i o sposobie korzystania z maseczek i rękawiczek, jeżeli pracownicy musza je nosić. Dobrą praktyką jest także zastosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do biur oraz hal produkcyjnych.

Niezależnie od tak sformułowanych zaleceń, Państwowa Inspekcja Pracy zaznacza jednocześnie, że w przypadku zwiększenia liczby zakażeń w przyszłości konieczne może okazać się ponowne wprowadzenie szerszych ograniczeń. Istotne będzie zatem monitorowanie na bieżąco aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

  Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
  Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl