21.05.2020

Tarcza antykryzysowa w walce z lichwiarskimi pożyczkami

Izabela Ustymenko

Na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 – tzw. Tarczy 3.0 dokonano nowelizacji kodeksu cywilnego ograniczającej w znaczącym stopniu możliwość przewłaszczania nieruchomości na zabezpieczenie.

Nowe przepisy wprowadzającą sankcję nieważności umowy, na mocy której osoba fizyczna dokonuje przewłaszczenia nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych, które to przewłaszczenie następuje w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy, jeżeli te umowy nie są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Sankcją nieważności nie są obarczone wszystkie umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie – wyjątek stanowią umowy, w przypadkach których wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy.

Wspomniana ustawa wprowadza także nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje sankcję za żądanie od osoby fizycznej, działającej jako konsument, w związku z zawartą umową pożyczki, kredytu lub podobnej umowy, zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie

Wprowadzone na mocy Tarczy 3.0 ograniczenia w zakresie praktyk lichwiarskich odnoszą się także do przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących egzekucję z nieruchomości. Omawiana nowelizacja ogranicza możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości do sytuacji, gdy wysokość dochodzonej przez wierzyciela egzekwującego należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

Jednym ze spodziewanych skutków pandemii koronawirusa będzie pogorszenie sytuacji finansowej osób fizycznych, co z pewnością stanowić będzie impuls do korzystania z finansowania innego niż kredyty bankowe. Opisywane powyżej rozwiązania mają na celu walkę z nieuczciwymi pożyczkami i nadużyciami podmiotów udzielających pożyczki w obliczu zapowiadanego kryzysu gospodarczego.

Kontakt

Konieczny, Wierzbicki
Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Kraków
Warszawa

ul. Piękna 15 lok. 34

+48 12 3957161

kancelaria@kwkr.pl

    Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA v3. Więcej informacji o Google reCAPTCHA znajduje się w polityce prywatności i warunkach świadczenia usług.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.
    Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy i dalszej komunikacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – przez czas nie dłuższy niż konieczny do udzielenia Ci odpowiedzi, a potem przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
    Autoryzowany Doradca New Connect Invest in Poland british polish chamber of commerce Laureat Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2018 CATALYST Autoryzowany Doradca Irish polish chamber of commerce restrukturyzacja.pl